GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK HAKKI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilecek olması nedeni ile ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda Üniversitemiz öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortalılıkları hakkında aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler,

Bu statüde yer alan öğrencilerimiz çalışmaları karşılığında Genel Sağlık Sigortalılıklarını kazanmış olmalarından dolayı (Üniversitemiz bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışan ve staj görevini yerine getiren öğrencilerimiz bu kapsamda değerlendirilmez) gerçekleştirmeleri gereken ekstra bir işlem gerekmemektedir. Sosyal güvenlik aktivasyonlarının yapılmamış olması durumunda bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurularak aktivasyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

2) Her hangi bir işte çalışmayan;

a) Aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler,

Öğrencilerimiz aile fertleri içerisinden (anne, baba, eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlemler eğitim öğretim dönemleri itibari ile temin edilecek Öğrenci Belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne teslim etmek suretiyle güncellenmelidir.

b) Yaş sınırı olmaksızın ailelerine ait sosyal güvence bulunmayan veya 25 yaşını doldurmuş öğrenciler,

Aile fertleri içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması veya öğrencimizin 25 yaşını doldurmuş olması durumunda öğrencilerimizin ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir.

Gelir tespiti sonucunda aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz, giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Tespit sonucunda asgari ücretin üçte birinden daha fazla gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz aylık ödeyecekleri tutarlar belirtilerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Öğrencilerimizin başvurularını 01.01.2012 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

Öğrencilerimiz ülkemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait iletişim bilgilerine www.sydgm.gov.tr/tr/vakif web sayfası aracılığı ile ulaşabilirler.

3) Yeşil Kart sahibi olan öğrenciler,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yeşil Kart verilmiş olan öğrencilerimizin kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

4) Kendi imkânlarıyla ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde burslu olarak yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler dışında kalan öğrencilerimiz Üniversitemiz tarafından her dönem başında ders kayıtlarını yaptırmalarını takiben Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde kayıt yaptırmış olduğu dönem ayları için borçlandırılır. Öğrencimizin bu prim giderlerini ödemesi ile Genel Sağlık Sigortalılığı hakkı başlar. 

Bunun ile birlikte 3. ve 4. madde de belirtilen statüde yer alan öğrencilerimizin ağır tedavi gerektiren sağlık sorunlarının Genel Sağlık Sigortasının başladığı tarihten önceki bir döneme ait olması durumunda tedavi giderleri hiçbir kurum tarafından karşılanmamaktadır.

 

KENDİ İMKANLARI İLE ÖĞRENİM GÖREN  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !

 

Kendi İmkanlarıyla Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin

Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması

 

1- GENEL BİLGİLER:

 

Üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamında ödeyecekleri primler, 26.01.2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11′inci maddesiyle 26 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin ödeyecekleri Genel Sağlık Sigortası prim oranları düşürülmüştür. 6270 sayılı Kanun’un 6′ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 60′ıncı maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesine “30 günlük” ibaresinden önce gelmek üzere “üçte birinin” ibaresi eklenmiştir. Bu madde ile yapılan değişiklik sonrası 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olacaklardır.

Ödemeler zorunlu olup, ödeme sorumluluğu ilgili yabancı uyruklu öğrencilerdedir. 

Ziraat Bankası veya Halk Bankasına Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyerek Genel Sağlık sigortasından faydalanmaya başlarlar.

 

Önemi itibariyle tüm yabancı uyruklu öğrencilere duyurulur. 

 

2- SGK PRİMİ ÖDEMEYECEK OLANLAR:

 

a ) Ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzaladığı Ülkelerde Sağlık Yardımlarından Faydalananlar;


Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelerde sağlık yardımlarından faydalanma hakkı bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılması söz konusu olduğundan bu öğrencilerin Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında SGK ’ya bildirimi yapılmayacaktır.   

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için sözleşme imzalanan ülkelerde bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından 'sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)'nin bir örneğinin Türkiye'de ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine bir örneğinin de üniversitemize teslim edilmesi gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğumuz ülkelerden sağlık sigortası uygulanan ülkeler ile yabancı uyruklu öğrencilerin sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılmasına imkan veren 'sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)' aşağıda belirtilmiştir.

 

 
Sözleşme İmzalanan Ülke Formüler
- Almanya         T/A 11, T/A 9, T/A 20
- Hollanda         N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121
- Belçika           B.T.8, BT 16
- Avusturya       A/TR 3, A/TR 4
- Fransa SE 208-01 FT, SE 208-02 FT SE 208-30 FT, SE 208-06 A FT, SE 208-28 FT, SE 208-09 FT
- K.K.T.C.                    K.K.T.C/T.C. 3, K.K.T.C/T.C. 6
- Romanya                   R/TR 3, R/TR5, R/TR 6
- Bosna-Hersek             BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7
- Çek Cumhuriyeti         CZ/TR 111
- Makedonya                 MC/TR 4, TR/MC 6
- Lüksemburg                TR/L 3, TR/L 5
- Arnavutluk                  AL/TR 4, TR/AL 5

 

b) 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 İnci Maddesine Çıkma İzni Alarak Vatandaşlıktan Çıkanlar İle Çifte Vatandaşlığı Bulunanlar;

 

5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre çıkma izni ile Türk vatandaşlığından çıkanlar ile ülkemiz vatandaşlığı ile birlikte başka bir ülkenin de vatandaşlığına haiz olan (çift vatandaşlığı bulunan) ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenci statüsünde yükseköğrenim görenlerin veya anne ya da babaları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaları durumunda bu öğrencilerin Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında SGK’ya bildirimi yapılmayacaktır.

Ancak anne ya da babaları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaları durumunda bu öğrencilerin ‘Ailesinden Bakmakla Yükümlü Olunan (Müstahaklık)’ durum belgesi getirmesi gerekmektedir.

 

Not; Özel sağlık sigortası bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin de Genel Sağlık Sigortası kapsamında bildiriminin yapılması ve bu öğrencilerin de prim ödemeleri zorunludur. Bu nedenle ayrıca özel sağlık sigortası yaptırmanıza gerek yoktur.

 

Uygulamaya dönük gerçekleştirilen işlemler
• Yabancı uyruklu olan ve burs almayan öğrencilerin tespit edilmesi, (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
• İlgili öğrencilere ait dönemlik GSS girişlerinin yapılması, (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)
• Öğrenciler tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi, (Ziraat Bankası veya Halk Bnakası)
• GSS den faydalanma hakkının oluşması. (Ödemenin yapılmasına müteakip devreye girmektedir.)

 

Son Güncelleme: 2022-08-10 08:34:25